Polityka prywatności

 

        Informacja dla osoby zgłaszającej wolę nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, współpracy
 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) zostały wprowadzone zmiany aby jeszcze lepiej chronić Pani/Pana dane osobowe.
 W związku z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
VS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 10/2a NIP 958-156-47-13
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rdestowa 10/2a , 81-577 Gdynia  lub pocztą elektroniczną na adres email: biuro@vspoland.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VS Poland sp. z o.o. moich danych osobowych, w szczególności objętych składanym przez mnie CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w celu zawarcia umowy o pracę, zlecenia, innej umowy lub współpracy.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, do daty podjęcia decyzji o nawiązaniu umowy pracy, zlecenia, innej umowy lub współpracy oraz następnie przez okres czasu do dwóch miesięcy.
4. Pana/Pani dane mogą być udostępnianie na podstawie przepisów prawa podmiotom publicznym, jeżeli jest to niezbędne w celu wypełnienia ich obowiązku prawnego oraz także na podstawie umowy powierzenia lub przepisu prawa  innym podmiotom przetwarzającym dane, które współpracują z Administratorem, w tym w szczególności takim podmiotom jak osoby prowadzące obsługę rachunkowo-księgową administratora, dostawcy systemów informatycznych, kancelarie prawne.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt na dane jak w pkt 1 powyżej.
6. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkie środki ochrony fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą,  ujawnieniem przez osoby nieuprawnione, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.